Regler Top Billede

Læs vores ansøgningsregler nedenfor

Ansøgningsregler

Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Boliger, som er opført med statsstøtte efter lovregler, som var gældende før 1. januar 1978, er dog forbeholdt unge uddannelsessøgende.

1.1 Unge uddannelsessøgende 
1.1.1 Følgende giver dig altid ret til at søge en bolig gennem Studiebolig Aalborg:

Elev-/lærlingeuddannelser.

SU-givende uddannelser herunder:

 • Videregående uddannelser
 • Ungdomsuddannelser
 • Folkeskoleniveau
 • Erhvervsuddannelser
 • Udvekslingsstuderende skal søge bolig gennem Internationalt Boligkontor v/AAU.

1.1.2 Følgende giver dig ikke ret til at søge en bolig gennem Studiebolig Aalborg:

 • Aftenskole
 • Kurser
 • Højskole
 • Lær dansk-uddannelser
 • Produktionsskole
 • TAMU-center
 • Træningshøjskole
 • Ph.d.-forløb

1.1.3 Private uddannelser m.v. / andre godkendte uddannelser:
Unge under uddannelser, der ikke opfylder ovenstående kriterier, kan anmode Studiebolig Aalborg om at blive godkendt som berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Der lægges vægt på følgende:

 • Uddannelsen skal være normeret til minimum 1 år.
 • Ansøgeren skal minimum have 23 ugentlige timer.
 • Uddannelsen skal have kvalificerende indhold.

Kontakt studiebolig@aalborg.dk hvis du er i tvivl.

1.2 Andre unge med særligt behov 
Med hensyn til andre unge med særligt behov beror det på en konkret vurdering af den unges økonomiske og sociale forhold, om vedkommende anses for berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. (Herunder også unge, som modtager uddannelseshjælp og flygtninge).
Ansøgning om bolig sendes via sagsbehandler til Aalborg Kommunes Centrale Boliganvisning, som får stillet hver fjerde af, de af loven omfattede kollegie- og ungdomsboliger til rådighed.
Disse unge skal således ikke søge bolig via Studiebolig Aalborg. Bolig skal søges gennem Aalborg Kommunes Centrale Boliganvisning. Studiebolig Aalborg oplyser om denne procedure.

2.1 Hvornår kan man ansøge
Unge uddannelsessøgende kan tidligst ansøge om kollegie- og ungdomsbolig 12 måneder før studiestart. Dog kan man tidligst ønske indflytning 6 måneder før studiestart.
Der må til enhver tid højst være 1 år mellem ansøgningsdato og tidligste indflytningsdato.
Bemærk: Alle ansøgninger er ”aktive”. Ønsket indflytningsdato er afgørende for evt. modtagelse af boligtilbud fremover. (Begrebet ”passive” ansøgere findes ikke.)


2.2 Eneansøgning/paransøgning
Der må kun oprettes én ansøgning som eneansøger samt én ansøgning som par/samboende. Altså max. to ansøgninger i alt for samme ansøger.


2.3 Alder
Der er formelt ingen nedre aldersgrænse for at kunne søge kollegie- og ungdomsboliger. Men er ansøgeren under 18 år, skal personen, der er juridisk ansvarlig for ansøgeren, være medunderskriver på lejekontrakt.
Der er formelt heller ingen øvre aldersgrænse, men ifølge lovgivningen skal kollegie- og ungdomsboliger anvises til unge uddannelsessøgende.


2.4 Dokumentation for ansøgere med barn/børn
Ved ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig medregnes både børn, som flytter ind på lejemålet, og børn som er omfattet af en aftale om fælles forældremyndighed eller samkvemsret. Sidstnævnte gælder, uanset hvor lang tid barnet/børnene opholder sig hos hver af forældrene.
Ved graviditet tæller dette også med som barn/børn.
Ved oprettelse af ansøgning for enlig forsørger og par med barn/børn skal indsendes kopi af dåbs-/fødselsattest for at ansøgningen indplaceres i den rigtige gruppe. Indtil barn/børn er dokumenteret, er ansøgningen indplaceret, som en ansøgning uden barn/børn.
I tilfælde af fælles forældremyndighed/samkvemsret skal indsendes dokumentation for dette.
Ved graviditet indsendes dokumentation herfor - ofte vandrejournal.


2.5 Hvad kan der søges på
Værelser og 1-værelses lejligheder kan kun søges af én person.
1½-værelses lejligheder kan, som udgangspunkt kun søges af én person, dog efter særlig anmodning, enlige, der har eller venter barn, herunder samkvemsret.
2-værelses lejligheder kan søges af én person, par eller par/én person der har eller venter max. 1 barn.
2½-, 3- og 4-værelses lejligheder kan søges af alle.


2.6 Ændring af ansøgning
Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at Studiebolig Aalborg har de korrekte oplysninger.
Disse oplysninger på ansøgningen kan ansøger selv ændre ved at logge ind på www.studieboligaalborg.dk
- Adresse, midlertidig adresse, mailadresse, telefonnr.
- Tilføjelse og fjernelse af medansøger
- Ændring af boligønsker
- Ændring af dato for forventet studiestart
- Ændring af ønsket indflytningsdato


2.7 Omgåelse af Studiebolig Aalborgs venteliste
Hvis Studiebolig Aalborg erfarer, at ansøgere har opgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig, vil ansøgningen blive annulleret.

Efter oprettelsen af ansøgningen om kollegie- og ungdomsbolig tildeles ansøger et ansøgernummer, brugernavn og kodeord til login og indplaceres i gruppe.

Pr. 1. januar 2022 indplaceres i følgende grupper:

Gruppe 1:

 • Lejere som ønsker at bytte bolig inden for samme kollegium/afdeling.
 • Lejere som ønsker anden bolig, når lejer har boet i samme lejemål i 1 år.
 • Det er en betingelse, for gruppe 1, at der opgives en bolig.

Gruppe 3:

 • Enlig forsørger der har eller venter barn/børn
 • Par der har eller venter barn/børn
 • Gruppe 3 giver udelukkende fortrin til 2½- 3- eller 4-værelses lejligheder.

Gruppe C:

 • Enlig ansøger og samboende/par

For at få tilbudt en kollegie-/ungdomsbolig skal ansøger være aktivt boligsøgende. Det betyder at ansøger skal genansøge én gang årligt. Genansøgning foretages ved at logge ind på sin ansøgning på www.studieboligaalborg.dk. Her vil det fremgå, at det er tid for genansøgning. Genansøges der ikke, vil ansøgningen blive slettet.
Det er ansøgers eget ansvar at sørge for at genansøge og holde sig orienteret om, år der skal genansøges. Der henvises endvidere til punkt 5.2 med hensyn til sletning af ansøgere på ventelisten i forbindelse med afslag på boligtilbud.

Ved anvisning startes i gruppe 1. I gruppe 1 og 3 lægges vægt på følgende forhold hos ansøger:

 • Gruppeplacering
 • Antal børn
 • Antal voksne
 • Indmeldelsesdato
 • Ansøgernummer
  (Det pointeres, at par/enlige med børn, kommer før par og enlige i gruppe 1.)

Er der ingen berettigede ansøgere her, fortsættes til gruppe C, hvor der lægges vægt på følgende:

 • Indmeldelsesdato
 • Ansøgernummer

Ansøger kan kun have ét aktivt boligtilbud ad gangen.

5.1 Accept af boligtilbud
Accept af boligtilbud skal ske ved at logge ind på www.studieboligaalborg.dk inden kl. 23.00 på den anførte sidste svardato og svare på tilbuddet.


5.2 Afslag på boligtilbud
Ansøger kan afslå boligtilbud, uden det får konsekvenser for placeringen på ventelisten. 
Manglende svar på 4 boligtilbud medfører udmeldelse af ventelisten.

Personer, der er anført på lejekontrakten, betragtes som beboere fra det øjeblik, hvor overtagelsen/indflytningen finder sted. Lejekontraktens underskrivere skal flytte ind i lejemålet og tilmelde sig folkeregistret på adressen.
Personer, der flytter ind hos en lejer, kan først opnå beboerstatus efter 2 år. Ønskes beboerstatus og dermed rettigheder til lejemålet rettes henvendelse til den respektive boligorganisation.
Ved fraflytning/opsigelse ophører status som beboer.
Fremlejetager har ikke beboerstatus.


6.1 Dokumentation for uddannelse
Unge uddannelsessøgende lejere skal dokumentere overfor Studiebolig Aalborg, at de er studieaktive eller forventer at blive optaget på et studie. Dokumentationen skal indleveres hurtigst muligt.
Indleveres der ikke fyldestgørende dokumentation opsiges lejemålet.
Den form for dokumentation som Studiebolig Aalborg accepterer, er:

 • Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet
 • Bekræftelse fra uddannelsesstedet
 • SU-støttemeddelelse

Dokumentationen må ikke være mere end 3 måneder gammel. Studiekort accepteres ikke.


6.2 Intern flytning
Personer, som har boet i samme lejemål i 1 år i Studiebolig Aalborgs regi, har ved ønske om en anden bolig en særlig fortrinsret til de boliger, som anvises af Studiebolig Aalborg. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år.
Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, opprioriteres til gruppe 1, når de aktiverer deres ansøgning. Opprioriteringen sker automatisk af Studiebolig Aalborg, når lejer har boet i samme lejemål i et år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Det er en betingelse, for gruppe 1, at der opgives en bolig.
Lejere, som ønsker at bytte bolig af samme type inden for samme kollegium/afdeling, skal henvende sig på kontoret med opsigelser på begge lejemål, hvorefter der udarbejdes ny lejekontrakt på boligbytningen.


6.3 Bytte af bolig
Hvis en beboer ønsker at bytte bolig med en anden ung under uddannelse, fx i en anden by, fremsendes skriftlig ansøgning til Studiebolig Aalborg.
Lejelovens bestemmelser om bytte skal være opfyldt.
Ved bytte oprettes en ny lejekontrakt, ligesom der indbetales nyt depositum/indskud, boligen skal synes, og eventuel istandsættelse m.v. foretages i henhold til gældende regler herom.
Ved bytte er der intet krav om, at den nye beboer i forvejen har været skrevet op på Studiebolig Aalborgs venteliste.
Ved bytte skal den nye beboer opfylde kriterierne for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger.


6.4 Dette skal Studiebolig Aalborg have besked om
Ændringer i studieforhold skal meddeles til Studiebolig Aalborg.
Ændringerne kan vedrøre:

 • Praktikophold
 • Udlandsophold
 • Fremlejeforhold
 • Bytte af bolig
 • Orlov
 • Studieskift
 • Forsinkelse i studiet
 • Studieophør

6.5 Fremleje
Ønskes en kollegie-/ungdomsbolig fremlejet skal fremlejer kontakte Studiebolig Aalborg senest 14 dage før fremlejetidspunktet. En fremlejeperiode skal vare minimum 3 måneder og kan max. vare 1 år. En fremlejetilladelse forlænger ikke fremlejers botid.
Fremlejer skal selv finde en fremlejetager.


6.5.1 Krav til fremlejer
Fremleje kan ske i forbindelse med:

 • Studierejse til udlandet når det kan meritoverføres:
  Dokumentation: Optagelsespapirer fra universitetet i udlandet samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at uddannelsesopholdet kan meritoverføres. Drejer det sig om et projektarbejde i en virksomhed, skal det dokumenteres, at det er i forbindelse med et projekt, som fremlejer skal aflevere herhjemme.
 • Praktikophold når det er et led i fremlejers studie:
  Dokumentation: Dokumentation fra praktikplads samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at praktikopholdet er et led i uddannelsen.
 • Militærtjeneste:
  Dokumentation: Indkaldelsespapirer
 • Sygdom(egen):
  Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og fremlejers læge med besvarelse af følgende spørgsmål:
  - Hvad er sygdommen?
  - Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret?
  - Hvorfor er fremlejer ikke i stand til at følge studiet?
  - Hvornår forventes fremlejer at blive rask igen?
 • Nært beslægtet familiemedlems sygdom:
  Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og familiemedlemmets læge med besvarelse af følgende spørgsmål:
  - Hvad er sygdommen?
  - Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret?
  - Hvornår forventer fremlejer at starte på studiet igen?

6.5.2 Krav til fremlejetager
Fremlejetager skal være under uddannelse, og skal dokumentere dette overfor Studiebolig Aalborg i form af optagelsespapirer fra uddannelsesstedet, bekræftelse fra uddannelsesstedet om, at fremlejetager er studieaktiv eller SU-papirer. Dokumentationen må ikke være mere end 3 måneder gammel. Har fremlejetager orlov, er vedkommende ikke studieaktiv, og kan ikke godkendes til et fremlejemål.
Par eller enlige forsørgere kan ikke godkendes til et fremlejemål, vedr. et værelse eller en 1-værelses lejlighed. 
Bemærk: Enlige forsørgere kan godkendes som fremlejetager til 1½-værelses lejligheder.


6.5.3 Fremlejekontrakt
Det er et krav, at fremlejer og fremlejetager selv udarbejder en tidsbestemt autoriseret lejekontrakt.
Dokumentation fra fremlejer og fremlejetager samt fremlejekontrakt indleveres til Studiebolig Aalborg, som vurderer om fremlejetilladelse kan gives.


6.6 Omgåelse af ovennævnte regler
Byttes eller fremlejes kollegie- og ungdomsboliger, uden at Studiebolig Aalborg har givet tilladelse hertil, betragtes dette som kontraktbrud, og lejekontrakten vil blive ophævet.


6.7 Studiekontrol
Efter gældende lovgivning skal Studiebolig Aalborg foretage kontrol af beboernes studieaktivitet for at foretage en vurdering af, om der foreligger en opsigelsesgrund. Mindst 1 gang om året anmodes beboerne om at udfylde en erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet, som skal returneres til Studiebolig Aalborg inden for en nærmere fastsat tidsramme. Sker dette ikke vil lejemålet blive opsagt.
For par gælder, at kun den ene behøver at være under uddannelse, og beboelsesretten gælder da denne. Er begge beboere under uddannelse, følger beboelsesretten den, der er senest færdig, og det er kun denne beboer, der er pligtig til at indsende erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet.


6.8 Botid kollegie-/ungdomsbolig
Efter endt uddannelse må lejer blive boende op til 6 måneder. Lejer skal selv opsige lejemålet rettidigt med det gældende opsigelsesvarsel.

7. Ændring af anvisningskriterierne 
Bestyrelsen foranlediger løbende anvisningskriterierne ændret, således at kriterierne til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lov.


8. Ikrafttræden
Nærværende kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 13. februar 2023 til ikrafttræden straks.

søg
slet